สังคมปัจจุบันนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ทรัพยากร แรงงานหรือเงินแต่เป็นความรู้ยุคนี้เป็น
ยุคสังคมแห่งการเรียนรู้การจัดการความรู้ และกระบวนการเรียนรู้จึงสำคัญที่สุดการจัดกระบวน
การเรียนรู้สำหรับชุมชน คือ ช่วยให้ชุมชนค้นพบ และพัฒนาศักยภาพของคนจนสามารถ
“ พึ่งตนเองได้ ” ซึ่งชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ และจังหวัดมหาสารคามมีกลุ่มเครือข่าย องค์กรชุมชน
ที่ได้ยึดเอาหลักสวัสดิการชุมชน อุตสาหกรรมชุมชน และวิสาหกิจชุมชนเป็นแนวทางในการพึ่งตนเอง
ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมในลักษณะการรวมกลุ่มอาชีพนำเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่า นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการพึ่งพาตนเอง
และเกิดองค์ความรู้ เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการพึ่งตนเอง ซึ่งเป็นองค์ความรู้และกระบวนการ
เรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จในการพึ่งตนเอง แต่ไม่อาจถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ออกไปสู่
ชุมชนอื่นได้ เนื่องจากขาดกระบวนการถ่ายทอด การจดบันทึกที่เหมาะสมและการเรียนรู้ ร่วมกัน
ของเครือข่ายองค์กรชุมชนเอง และนักวิชาการที่ต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การต่อยอดยกระดับองค์ความรู้
และการจัดการความรู้ขององค์กร ชุมชนที่เป็นระบบและรูปแบบที่เป็นรูปธรรมได้ตลอดทั้งกลไก
การทำงานในระดับพื้นที่ทั้งในส่วนของชุมชนและตำบลยังไม่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
ขาดผู้ประสานงานหรือเจ้าภาพหลักในระดับตำบลที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มองค์กรชุมชนที่ต่อเนื่อง
ถึงแม้จะมีกิจกรรมตามนโยบายของรัฐบาล การพัฒนาหมู่บ้านขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ( CEO ) ก็ยังไม่มีรูปแบบการพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน
ที่เหมาะสมสอดคล้อง กับบริบทและความต้องการของกลุ่มองค์กรชุมชนเท่าที่ควรดังนั้นผู้วิจัยจึงม
ีความสนใจ พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ขององค์กรชุมชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นองค์กรชุมชนแห่งการเรียนรู้ การพึ่งพาตนเองมีกลไกหนุนเสริม
และเข้าถึงการใช้ทรัพยากรในระดับท้องถิ่น มีการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและยกระดับองค์ความรู้
สร้างความเชื่อมั่นในการพึ่งพาตนเอง ซึ่งการค้นหาความรู้ความจริงในการวิจัยครั้งนี้จะนำไปสู่
การวางแผนปรับปรุงพัฒนางานด้านองค์กรชุมชน และกลไกการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน
ด้วยตัวของชุมชนเอง และการจัดการความรู้ขององค์กรชุมชนให้มีประสิทธิภาพซึ่งมีรายละเอียด
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ ดังนี้ ..
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้
Research and Development Unit for Strength Community and Khowledge Managemen
t
โทรศัพท์ 0-4372-1764 ต่อ 6068 มือถือ 08-1975-4618 e-mail
: chalard.c@msu.ac.th