ศาสตราจารย์ นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต อธิการบดี มมส  เป็นประธานกล่าวเปิดงานการนำเสนอผลการดำเนินงาน “โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ขององค์กรชุมชน” (ตามโครงการหลัก : สานพลังภาคีแบบมีส่วนร่วมสู่หมู่บ้านสุขภาวะชุมชน 2549 - 2551) ผู้ทำวิจัยนำโดย ผศ.ฉลาด จันทรสมบัติ และกลุ่มผู้ร่วมวิจัยจากหมู่บ้านน้ำเกลี้ยงเวียงชัย บ้านเหล่าราษฎร์พัฒนา 
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดี
คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด
ให้เกียรติร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550 ณ ห้องเรียน ศษ. 301 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
     ...ผศ.ฉลาด จันทรสมบัติ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำคณะกลุ่มองค์กร
ชุมชนบ้านหนองเหล่า-เหล่าราษฎร์ และบ้านน้ำเกลี้ยง จำนวน 34 คน ร่วมศึกษาดูงานและเสวนา
เรื่อง “ ไก่ไข่ในมิติการจัดการความรู้ระดับชุมชน ” โดยมี ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ณ กล่าวเปิด
การเสนา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเม็กดำ จังหวัดมหาสารคามออกมานำเสนอ
งานวิจัย “ การเลี้ยงไก่ดำญี่ปุ่น ” ณ มหาชีวาลัย ตำบลนาข่า อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อที่ 14 มกราคม 2550 ที่ผ่านมา ...
 
 
 
 
หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้
Research and Development Unit for Strength Community and Khowledge Managemen
t
โทรศัพท์ 0-4372-1764 ต่อ 6068 มือถือ 08-1975-4618 e-mail
: chalard.c@msu.ac.th