เครือข่ายศูนย์จัดการความรู้ขององค์กรณ์ชุมชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า
   
องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา
   
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดมหาสารคาม
   
ศูนย์จัดการความรู้บ้านเหล่าราษฏร์พัฒนา
   
ศูนย์จัดการความรู้บ้านน้ำเกลี้ยงเวียงชัย
   
เครือข่ายการจัดการความรู้ครูเพื่อศิษย์
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้
Research and Development Unit for Strength Community and Khowledge Managemen
t
โทรศัพท์ 0-4372-1764 ต่อ 6068 มือถือ 08-1975-4618 e-mail
: chalard.c@msu.ac.th