ชื่อกลุ่ม / องค์กร ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
 

ที่ตั้งกลุ่ม / องค์กร 176 หมู่ 8 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44120

 
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
 
แผนปฏิบัติการกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 
 
นายดอกรัก มีใบลา
ประธานกลุ่ม
   
 

ประธานกลุ่ม / องค์กร
     นายดอกรัก มีใบลา อายุ 36 ปี วุฒิทางการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่อยู่ 175 หมู่ 8 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44120

 

ผู้ประสานงานของกลุ่ม / องค์กร
     นางบุญโฮม เงาศรี  อายุ 39 ปี ที่อยู่ 39 หมู่ 8 บ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120

 

ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม
    ในชุมชนบ้านน้ำเกลี้ยงมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และได้มีการนำเอาวัตถุดิบที่มีมากมายมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า ซึ่งการดำเนินกิจกรรมมีการผลิตชาใบหม่อน , น้ำผลไม้ , ไวน์ผลไม้  ซึ่งการผลิตวัตถุดิบไม่เพียงพอจึงได้มีการเชื่อมโยงเครือข่าย และเกิดกลุ่มปลูกหม่อนพันธุ์แม่ลูกดกเกิดขึ้นอีกทั้งต้องการให้ลูกหลานได้รู้จักกับการปลูกหม่อนพันธุ์แม่ลูกดก

 

อุดมการณ์ของกลุ่ม
    ต้องการปลูกหม่อนพันธุ์แม่ลูกดกให้ประสบผลสำเร็จ และต้องการให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าปัจจุบันนี้

 

วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
     1. เพื่อให้เกิดกลุ่มเครือข่ายในการดำเนินงาน
     2. เพื่อปลูกเพิ่มให้วัตถุดิบเพียงพอต่อความต้องการ
     3. เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกิดขึ้น
     4. เพื่อขยายพันธุ์หม่อนแม่ลูกดก

 

การบริหารจัดการกลุ่ม

     1. ประธาน คือ นายดอกรัก มีใบลา
     2. รองประธาน คือนางบุญโฮม เงาศรี
     3. เลขานุการ คือ นางแปร เวียงชัย
     4. กรรมการ คือ นางกง ปิตตานัง และ นางปราณี อันทะหวา

       

ประเภทของกิจกรรมกลุ่ม / องค์กรชุมชน
       - มีการเพาะชำกล้าหม่อน, การติดตา, การตอน
     - มีการเตรียมแปลงปลูกหม่อน
     - มีการแปรรูปหม่อนพันธุ์แม่ลูกดก

 

กิจกรรมที่กลุ่ม / องค์กรชุมชนประสบผลสำเร็จ
    - ปลูกหม่อนพันธุ์แม่ลูกดกได้ประสบความสำเร็จ

 

กลุ่ม / องค์กรชุมชนมีความรู้เด่น สามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจ
    - วิธีการปลูกหม่อนพันธุ์แม่ลูกดก

 

ผลิตภัณฑ์ / สินค้าที่กลุ่มดำเนินงานต่อเนื่องและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
    - หม่อนพันธุ์แม่ลูกดก

 

กลุ่ม / องค์กรชุมชนมีวิธีในการบริหารจัดการที่ดีอย่างไร
     -  มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจนและรับผิดชอบตามหน้าที่
     -  มีการรวบรวมทุนในกลุ่มสมาชิก

 

ปัญหาอุปสรรคของกลุ่ม / องค์กรชุมชนที่ประสบอยู่

            -  การชำกล้าหม่อนยังไม่ประสบผลสำเร็จ
    -  พันธุ์หม่อนแม่ลูกดกมีน้อยไม่เพียงพอกับความต้องการของสมาชิกกลุ่ม
    -  แปลงที่ใช้ในการเพาะปลูกไม่มีรั้วล้อมรอบ ทำให้สัตว์เลี้ยงเข้ามาทำลาย    

แนวทางแก้ปัญหาของกลุ่ม / องค์กรชุมชนต้องการแก้ไขให้เป็นจริง
      - หาวิธีการที่จะทำให้การชำกล้าหม่อนให้ประสบผลสำเร็จ
     -  ขอความร่วมมือสนับสนุนกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น
     - ขอความร่วมมือสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า เพื่อจัดทำรั้วล้อมรอบ

 

ทีมงานหลักของกลุ่ม / องค์กรชุมชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมให้ต่อเนื่อง (ระบุชื่อไม่น้อยกว่า 5 คน)
     1) นายดอกรัก มีใบลา
     2) นางบุญโฮม เงาศรี
     3) นางกง ปิตตานัง
     4) นางแป เวียงชัย
     5) นางปราณี อันทะหวา

 

ทีมงานร่วมในชุมชนที่จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
      ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายในอำเภอและนอกอำเภอ

 

กลุ่ม / องค์กรชุมชนได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรหรือไม่อย่างไร
    เชื่อมโยงกับกลุ่มองค์กรบ้านหนองเหล่า และบ้านเหล่าราษฎร์พัฒนา ในเรื่องการเพาะชำปลูกหม่อนพันธุ์แม่ลูกดก

 

แผนงานที่กลุ่มจะดำเนินการต่อไป 1-2 ปี คืออะไร

 
 
 
     
     
     
 
 
หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้
Research and Development Unit for Strength Community and Khowledge Managemen
t
โทรศัพท์ 0-4372-1764 ต่อ 6068 มือถือ 08-1975-4618 e-mail
: chalard.c@msu.ac.th