ชื่อกลุ่ม / องค์กร สหกรณ์การเกษตรประชาคมน้ำเกลี้ยงเวียงชัย
 

ที่ตั้งกลุ่ม / องค์กร 176 หมู่ 8 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44120

 
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
 
แผนปฏิบัติการกลุ่มสหกรณ์การเกษตรประชาคมน้ำเกลี้ยงเวียงชัย ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 
 
นางดาหวัน บุญคำ
ประธานกลุ่ม
นางพันธ์ วังทัน
ฝ่ายผลิต/การตลาด
นางทด บุญพา
ฝ่ายผลิต
นางสุนีย์ บุคำ
ฝ่ายผลิต
นางสมัย อันทะหวา
เลขานุการกลุ่ม
   
 

ประธานกลุ่ม / องค์กร
     นางดาหวัน บุญคำ อายุ 36 ปี วุฒิทางการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร ปี
ที่อยู่ 175 หมู่ 8 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44120 โทรศัพท์ 086-2229423

 

ผู้ประสานงานของกลุ่ม / องค์กร
     นางดาหวัน บุญคำ อายุ 36 ปี
ที่อยู่ 175 หมู่ 8 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44120 โทรศัพท์ 086-2229423

 

ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม
     สหกรณ์การเกษตรประชาคมน้ำเกลี้ยงเวียงชัย เดิมชื่อ กลุ่มประชาคมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อน ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2542โดยแยกออกมา
จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำเกลี้ยงเวียงชัยกิจกรรมของกลุ่มคือผลิต ข้าวเกรียบ กะหรี่ปั๊บและ น้ำผลไม้ โดยกลุ่มนี้ได้ย้ายไปตั้งอยู่บ้านเลขที่ 21
เป็นบ้านของนางดาหวัน บุญคำ ซึ่งเป็นประธานกลุ่มกิจกรรมต่อมาในปีเดียวกัน ประชาคมการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าไปส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มและได้ตั้งชื่อกลุ่มเป็นกลุ่มประชาคมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อน
น้ำเกลี้ยงเวียงชัยแยกออกมาจาก กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จึ่งมีการระดมหุ้นใหม่หุ้นละ 50 บาทมีจำนวนทั้งหมด 262 หุ้น จากจำนวนสมาชิก 42 คน ต่อมาปี พ . ศ . 2543 จึงย้าย ที่ทำการ กลุ่ม มาอยู่ที่บ้านเลขที่ 158 หมู่ 8 ของนาง หยาด อัปมรกังเป็นสมาชิกกลุ่มซึ่งมีความสะดวกในการผลิต
หลังจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าไปส่งเสริมได้ไม่นานก็ทำให้กลุ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการกลุ่ม และกลุ่มมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพิ่มขึ้น ได้แก่ ชาใบหม่อน ข้าวเกรียบผลหม่อน ข้าวเกรียบฟักทอง
ข้างเกรียบมันเทศ กะหรี่ปั๊บ น้ำผลไม้ชนิดต่าง ได้แก่ น้ำผลหม่อน น้ำลูกค้อ ไวน์สมอไวน์ผลหม่อนจากการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและพัฒนา
อยู่เรื่อยๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบางชนิด ได้แก่ ข้าวเกรียบ และกะหรี่ปั๊บได้รับคุณภาพจากองค์การอาหารและยา ในปี พ . ศ . 2543

     ต่อมาปี พ . ศ . 2544 กลุ่มได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) เพื่อสร้างอาคารประกอบการอย่างถาวรเป็นเงิน
130,000 บาท ซึ่งเป็นอาคารประกอบการของกลุ่มในปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 176 หมู่ 8 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 

อุดมการณ์ของกลุ่ม
     เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ทำให้กลุ่มมีอาชีพเสริมและรายได้เพิ่มขึ้น

 

วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
     1) เพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ใบหม่อนในเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมชุมชนและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
     2) เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน
     3) เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

 

การบริหารจัดการกลุ่ม
     1 โครงสร้างการบริหารกลุ่ม / องค์กร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำกลุ่ม ประกอบด้วย
          1) ประธาน คือ นางดาหวัน บุญคำ
          2) รองประธาน คือ นางลำดวน สมจันทร์
          3) เลขานุการ คือ นางสอน ปลายขอก
          4) เหรัญญิก คือ นางดาวนภา ทึมรด
          5) ประชาสัมพันธ์ คือ นางจันทร์ดี วังทัน
          6) คณะกรรมการอื่น จำนวน 6 คน

     2 สมาชิกกลุ่ม / องค์กร / เครือข่าย / ทุน
          1) จำนวนสมาชิก 71 คน
          2) จำนวนเครือข่าย 5 กลุ่ม / องค์กร
          3) จำนวนเงินของกลุ่ม / องค์กรชุมชน 63,000 บาท รวมจำนวนหุ้น 6,300 หุ้น

 

ประเภทของกิจกรรมกลุ่ม / องค์กรชุมชน
      ไวน์ผลไม้, องุ่นป่า, ชาใบหม่อน, น้ำผลไม้, ข้าวเกรียบสมุนไพร. กะหรี่ปั๊บ

 

กิจกรรมที่กลุ่ม / องค์กรชุมชนประสบผลสำเร็จ
      ไวน์ผลไม้ และชาใบหม่อน

 

กลุ่ม / องค์กรชุมชนมีความรู้เด่น สามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจ
      ไวน์ผลไม้ ชาใบหม่อน ข้าวเกรียบ และกะหรี่ปั๊บ

 

ผลิตภัณฑ์ / สินค้าที่กลุ่มดำเนินงานต่อเนื่องและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
      ไวน์ผลไม้ และชาใบหม่อน

 

กลุ่ม / องค์กรชุมชนมีวิธีในการบริหารจัดการที่ดีอย่างไร
      มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ชัดเจนและรับผิดชอบตามหน้าที่

 

ปัญหาอุปสรรคของกลุ่ม / องค์กรชุมชนที่ประสบอยู่
     1) ขาดยานพาหนะ ได้แก่ รถยนต์
      2) วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต

 

แนวทางแก้ปัญหาของกลุ่ม / องค์กรชุมชนต้องการแก้ไขให้เป็นจริง
     ส่งเสริมให้สมาชิกไปอบรมความรู้เรื่องการนวดแผนไทยเพิ่มเติม

 

ทีมงานหลักของกลุ่ม / องค์กรชุมชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมให้ต่อเนื่อง (ระบุชื่อไม่น้อยกว่า 5 คน)
     1) นางดาหวัน บุญคำ
      2) นางสมัย อินทะหวา
     3) นางจันดี วังทัน
     4) นางสมัย พิมภักดิ์
     5) นางทองใส บุญผา

 

ทีมงานร่วมในชุมชนที่จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
      ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายในอำเภอและนอกอำเภอ

 

กลุ่ม / องค์กรชุมชนได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรหรือไม่อย่างไร
      เชื่อมโยงกับกลุ่มองค์กรบ้านวังจาน บ้านหนองปอ ในเรื่องด้านการตลาด ด้านวัตถุดิบ และด้านความรู้

 

แผนงานที่กลุ่มจะดำเนินการต่อไป 1-2 ปี คืออะไร
     1) น้ำผลไม้สูตรเข้มข้น
      2) ข้าวเกรียบ
     3) ชาใบหม่อน
     4) ไวน์ผลไม้
     5) แยมและลูกอมผลไม้

 
 
 
     
     
     
     
 
 
หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้
Research and Development Unit for Strength Community and Khowledge Managemen
t
โทรศัพท์ 0-4372-1764 ต่อ 6068 มือถือ 08-1975-4618 e-mail
: chalard.c@msu.ac.th