ชื่อกลุ่ม / องค์กร กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ
 

ที่ตั้งกลุ่ม / องค์กร บ้านน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ 8 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44120

 
โทรศัพท์ 084-7541370
โทรสาร
E-mail
 
แผนปฏิบัติการกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ บ้านน้ำเกลี้ยง ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 
 
นายกุน อัปมรกัง
ประธานกลุ่ม
นายสง่า ปลายขอก
รองประธานกลุ่ม
นายสุทธา พุดด
ฝ่ายผลิต
นางดวงใจ ทุมดี
เลขานุการกลุ่ม
   
 

ประธานกลุ่ม / องค์กร
     นายกุน อัปมรกัง อายุ 56 ปี วุฒิทางการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 ประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร 2 ปี
ที่อยู่ 52 หมู่ 8 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 084-7541370

 

ผู้ประสานงานของกลุ่ม / องค์กร
     นางดาหวัน บุญคำ อายุ 36 ปี
ที่อยู่ 175 หมู่ 8 ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44120 โทรศัพท์ 06-2229423

 

ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม
     เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับการแนะนำจาก ส.ป.ภ. มูลนิธิหมู่บ้าน มีสมาชิก
รวมกัน 63 คน ออกหุ้น ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 6,300 บาท ปี พ.ศ. 2546 ได้ปุ๋ยฝุ่นรวมกันทำปุ๋ยได้จำนวน 95 ตัน แบ่งกันใช้และแบ่งขาย
ให้กับสมาชิกในราคาตันละ 500 บาท จำนวน 20 ตัน เป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อเป็นต้นทุน ปี พ.ศ. 2547 ทำปุ๋ยแบ่งกันใช้ไม่ได้ขาย
จำนวน 45 ตัน ในปัจจุบันอยู่ 6,300 บาท

     พัฒนาการกลุ่มจากอดีตถึงปัจจุบัน อดีตทางกลุ่มผลิตปุ๋ยเป็นผง ปัจจุบันสามารถมีเครื่องมือเครื่องจักรอัดเม็ดและมีอาคาร
ผลิตปุ๋ยอย่างถาวร

 

อุดมการณ์ของกลุ่ม
     เพื่อลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร รักษาสิ่งแวดล้อม สมาชิกในกลุ่มมีความสามัคคี เอื้ออาทรต่อกัน

 

วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
     1) ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตผลทางการเกษตร
     2) เพิ่มความสมดุลในการปรับปรุงบำรุงดิน
     3) เพื่อให้คนในชุมชนมีงานทำและลดต้นทุนในการผลิต

 

การบริหารจัดการกลุ่ม
     1 โครงสร้างการบริหารกลุ่ม / องค์กร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำกลุ่ม ประกอบด้วย
          1) ประธาน คือ นายกุน อัปประทัง
          2) รองประธาน คือ นายสง่า ปลายขอก
          3) เลขานุการ คือ นางดวงใจ ทุมดี
          4) เหรัญญิก คือ นางสุดเสงี่ยม สมสงาน
          5) ประชาสัมพันธ์ คือ นายคุณ ค้าขาย
          6) คณะกรรมการอื่น จำนวน 15 คน
     2 สมาชิกกลุ่ม / องค์กร / เครือข่าย / ทุน
          1) จำนวนสมาชิก 83 คน
          2) จำนวนเครือข่าย 6 กลุ่ม / องค์กร
          3) จำนวนเงินของกลุ่ม / องค์กรชุมชน 8,300 บาท รวมจำนวนหุ้น 83 หุ้น

 

ประเภทของกิจกรรมกลุ่ม / องค์กรชุมชน
      ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด

 

กิจกรรมที่กลุ่ม / องค์กรชุมชนประสบผลสำเร็จ
      สามารถผลิตปุ๋ยอัดเม็ดและจำหน่ายให้สมาชิกในหมู่บ้านได้สำเร็จ

 

กลุ่ม / องค์กรชุมชนมีความรู้เด่น สามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจ
      สามารถถ่ายทอดการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดให้กับผู้ที่สนใจ

 

ผลิตภัณฑ์ / สินค้าที่กลุ่มดำเนินงานต่อเนื่องและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
      ปุ๋ยอัดเม็ดที่ใช้เป็นวัสดุธรรมชาติและหาได้ในท้องถิ่น

 

กลุ่ม / องค์กรชุมชนมีวิธีในการบริหารจัดการที่ดีอย่างไร
      มีการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน

 

ปัญหาอุปสรรคของกลุ่ม / องค์กรชุมชนที่ประสบอยู่
     1) การผลิตให้ได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพดี
     2) วัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต

 

แนวทางแก้ปัญหาของกลุ่ม / องค์กรชุมชนต้องการแก้ไขให้เป็นจริง
      ต้องการวิทยากรที่มีความสามารถในเรื่องปุ่ยชีวภาพมาอบรมและศึกษาดูงาน

 

ทีมงานหลักของกลุ่ม / องค์กรชุมชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมให้ต่อเนื่อง (ระบุชื่อไม่น้อยกว่า 5 คน)
     1) นายกุน อัปมรกัง
     2) นายสง่า ปลายขอก
     3) นางดวงใจ ทุมดี
     4) นายสุทธา พุฒดี
     5) นายทองจันทร์ ค้าขาย

 

ทีมงานร่วมในชุมชนที่จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
     1) นายกุน อัปมรกัง
     2) นางสง่า ปลายขอก
     3) นางดวงใจ ทุมดี
     4) นายสุทา ทุมดี
     5) นางทองจันทร์ ค้าขาย

 

กลุ่ม / องค์กรชุมชนได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรหรือไม่อย่างไร
     ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายในเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ โดยได้ไปศึกษาดูงานที่ศรีษะอโศก จ.ศรีษะเกษ

 

แผนงานที่กลุ่มจะดำเนินการต่อไป 1-2 ปี คืออะไร
     1) ผลิตปุ๋ยชีวภาพให้เพียงพอกับสมาชิกในหมู่บ้าน
     2) ผลิตปุ๋ยชีวภาพให้มีสูตรเป็นของกลุ่มเอง
     3) พัฒนาคัดเลือกเมล็ดข้าวพันธุ์ดีให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน

 
 
 
     
     
     
     
 
 
หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้
Research and Development Unit for Strength Community and Khowledge Managemen
t
โทรศัพท์ 0-4372-1764 ต่อ 6068 มือถือ 08-1975-4618 e-mail
: chalard.c@msu.ac.th