ชื่อกลุ่ม / องค์กร กลุ่มนวดแผนไทย อบประคบ สมุนไพร
 

ที่ตั้งกลุ่ม / องค์กร บ้านเลขที่ 18 หมู่ 8 บ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44120

 
โทรศัพท์ 0 87 -9523267
โทรสาร
E-mail
 
แผนปฏิบัติการกลุ่มสมุนไพรประคบ อบ นวดแผนโบราณ บ้านน้ำเกลี้ยง ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 
 
นายทอง กลางนา
ประธานกลุ่ม
นางสมัย ปัสสาโก
ประชาสัมพันธ์
นางคำพอง หารี
เลขานุการกลุ่ม
นางสุดเสงี่ยม บุญคำ
ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่ม
   
 

ประธานกลุ่ม / องค์กร
     นายทอง กลางนา อายุ 68 ปี วุฒิทางการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 ประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร 10 ปี
ที่อยู่ 43 หมู่ 8 บ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 

ผู้ประสานงานของกลุ่ม / องค์กร
     นางสมัย ปัสสาโก อายุ 3 9 ปี
ที่อยู่ 20 หมู่ 8 บ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 

ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม
     เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยได้รับการสนับสนุนจาก ส.ป.ภ. ได้รับการแนะนำจาก ส.ป.ภ.

     พัฒนาการกลุ่มจากอดีตถึงปัจจุบัน เดิมมีหมอที่นวดได้จำนวน 1 คน ปัจจุบันได้รับการอบรมและถ่ายทอดจากคนในชุมชนที่ได้ไปรับการอบรมจากวัดโพธิ์และถ่ายทอดให้ สมาชิก จำนวน 3 คน

 

อุดมการณ์ของกลุ่ม
     เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาพด้านร่างกายที่แข็งแรงและฟื้นฟู อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน

 

วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
     1) เพื่อรักษาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายของคนในชุมชน
     2) เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์การนวดแผนไทยและอนุรักษ์พืชสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน

 

การบริหารจัดการกลุ่ม
     8.1 โครงสร้างการบริหารกลุ่ม / องค์กร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำกลุ่ม ประกอบด้วย
               1) ประธาน คือ นายทอง กลางนา
               2) รองประธาน คือ นายบุญมา อัปมรกา
               3) เลขานุการ คือ นางคำพอง หารี
               4) เหรัญญิก คือ นางอรวรรณ แก้วมี
               5) ประชาสัมพันธ์ คือ นางสมัย ปัสสาโก
               6) คณะกรรมการอื่น จำนวน 7 คน

     8.2 สมาชิกกลุ่ม / องค์กร / เครือข่าย / ทุน
               1) จำนวนสมาชิก 15 คน
               2) จำนวนเครือข่าย 1 กลุ่ม / องค์กร
               3) จำนวนเงินของกลุ่ม / องค์กรชุมชน 1,893 บาท รวมจำนวนหุ้น 20 หุ้น

 

ประเภทของกิจกรรมกลุ่ม / องค์กรชุมชน
     1 ) นวดแผนไทย
     2) ทำลูกประคบ
     3) อบสมุนไพร

 

กิจกรรมที่กลุ่ม / องค์กรชุมชนประสบผลสำเร็จ
     ยังอยู่ในขั้นตอนระยะแรกของการเตรียมดำเนินการของกลุ่ม

 

กลุ่ม / องค์กรชุมชนมีความรู้เด่น สามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้สนใจ
     การอบสมุนไพร และการประคบสมุนไพร

 

ผลิตภัณฑ์ / สินค้าที่กลุ่มดำเนินงานต่อเนื่องและเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
     ลูกประคบสมุนไพร

 

กลุ่ม / องค์กรชุมชนมีวิธีในการบริหารจัดการที่ดีอย่างไร
     มีการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนและแบ่งการทำงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ

 

ปัญหาอุปสรรคของกลุ่ม / องค์กรชุมชนที่ประสบอยู่
     1) ยังไม่มีสถานประกอบการที่มั่นคงและบุคลากรที่มีความรู้การนวดที่หลายคน
     2) คนในชุมชนยังไม่ให้ความน่าเชื่อถือในการนวดเท่าที่ควร

 

แนวทางแก้ปัญหาของกลุ่ม / องค์กรชุมชนต้องการแก้ไขให้เป็นจริง
     ส่งเสริมให้สมาชิกไปอบรมความรู้เรื่องการนวดแผนไทยเพิ่มเติม

 

ทีมงานหลักของกลุ่ม / องค์กรชุมชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมให้ต่อเนื่อง (ระบุชื่อไม่น้อยกว่า 5 คน)
     1) นางสมัย ปัสสาโก
     2) นางคำพอง หารี
     3) นางอรวรรณ แก้วมี
     4) นายณรงค์กร หารี
     5) นางสุดเสงี่ยม บุญคำ

 

ทีมงานร่วมในชุมชนที่จะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
     ส.ป.ภ.

 

กลุ่ม / องค์กรชุมชนได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรหรือไม่อย่างไร
     ยังอยู่ในขั้นตอนระยะแรกของการเตรียมดำเนินการของกลุ่ม

 

แผนงานที่กลุ่มจะดำเนินการต่อไป 1-2 ปี คืออะไร
     1) บุคลากรมีความรู้เรื่องการนวดแผนไทยเพิ่มขึ้นโดยการฝึกอบรม
     2) ปลูกสมุนไพรเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอ
     3) มีสถานประกอบการที่แน่นอน
     4) มีอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม

 
 
 
     
     
     
     
 
 
หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้
Research and Development Unit for Strength Community and Khowledge Managemen
t
โทรศัพท์ 0-4372-1764 ต่อ 6068 มือถือ 08-1975-4618 e-mail
: chalard.c@msu.ac.th