ชื่อกลุ่ม / องค์กร กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม
 

ที่ตั้งกลุ่ม / องค์กร บ้านเหล่าราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 11
ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44120

 
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
 
แผนปฏิบัติการกลุ่มออมอนุรักษ์วัฒนธรรม บ้านเหล่าราษฎร์ ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 
 
นายสมเดช แปนเมือง
ประธานกลุ่ม
นายบุญเติม สิงห์ฉลาด
รองประธานกลุ่ม
นางพยอม โพธิ์ชัยย้อย
เลขานุการกลุ่ม
   
 

ประธานกลุ่ม / องค์กร
     นายสมเดช  แปนเมือง เกิดวันที่      18 ตุลาคม พ.ศ.2488 ที่อยู่ 74 หมู่ 11 บ้านเหล่าราษฎร์พัฒนา ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44120 โทรศัพท์ 089-8066286

 
 

แผนและแนวทางปฏิบัติ
     -กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม เพื่อความเป็นระบบและต่อเนื่องในการปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายจึงมีแนวปฏิบัติงานเป็นกลุ่มโดยแบ่งหน้าที่ไว้ชัดเจนแต่ละฝ่ายเช่น ด้านศาสนา ด้านจารีตประเพณีฮีดสิบสอง ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจริยธรรม มีการสรุปประเมินผลการทำกิจกรรมโดยประชาคมในชุมชนร่วมกัน

     
 

อุดมการณ์ของกลุ่ม
     -

 

วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
    จากอดีตนับเป็นร้อยปีที่วัฒนธรรมดำรงเป็นคู่กับสังคมในชุมชนของมนุษย์ต่อเนื่องกันตลอดมา นับว่าหลายชั่วอายุคนสมัยโบราณที่ยังไม่ได้ถ่ายทอด

 

การบริหารจัดการกลุ่ม
   -

     จำนวนสมาชิก 17 คน
          - กลุ่มออมทรัพย์ - คน

 

กลุ่ม/องค์กรมีการจัดกิจกรรมใดบ้าง ตั้งแต่จัดตั้งกลุ่ม/องค์กร
      -

 

กิจกรรมใดที่กลุ่มประสบความสำเร็จ/ภาคภูมิใจ
      -

 

กลุ่มคิดว่ากลุ่มเก่งในเรื่องใด มีความรู้เด่นในเรื่องใด ได้ถ่ายทอดความรู้ที่กลุ่มมีอยู่ให้กับใครบ้างหรือไม่และถ่ายทอดอย่างไร
     -

 

ที่ผ่านมาเมื่อกลุ่มมีปัญหามีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
    -

 

กลุ่มได้มีการเชื่อมโยงพันธมิตรกับกลุ่มองค์กรอื่น ๆ หรือไม่อย่างไร และเชื่อมโยงในเรื่องใด
   -

 

แผนงานที่กลุ่มจะทำต่อไป
  -

 
 
 
 
     
     
     
 
 
หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้
Research and Development Unit for Strength Community and Khowledge Managemen
t
โทรศัพท์ 0-4372-1764 ต่อ 6068 มือถือ 08-1975-4618 e-mail
: chalard.c@msu.ac.th