ชื่อกลุ่ม / องค์กร กลุ่มออมทรัพย์
 

ที่ตั้งกลุ่ม / องค์กร ศูนย์สาธาณสุขมูลฐานชุมชน บ้านเหล่าราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 11
ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44120

 
โทรศัพท์
โทรสาร
E-mail
 
แผนปฏิบัติการกลุ่มออมทรัพย์ บ้านเหล่าราษฎร์ ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 
 
นายวีระพงษ์ มุกดา
รองประธานกลุ่ม
นางจันทร์เพ็ญ ชินภักด
ฝ่ายการตลาด/สัมพันธ์
นางนัทนา บุญศร
เลขานุการกลุ่ม
   
 

ประธานกลุ่ม / องค์กร
     นางดวงใจ เพชรนาวาส อายุ ปี ที่อยู่ 32 หมู่ 11 บ้านเหล่าราษฎร์พัฒนา ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44120 โทรศัพท์ 087-2365019

 

ผู้ประสานงานของกลุ่ม / องค์กร
     นางดวงใจ เพชรนาวาส อายุ ปี ที่อยู่ 32 หมู่ 11 บ้านเหล่าราษฎร์พัฒนา ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44120 โทรศัพท์ 087-2365019

 

ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม
     -กลุ่มออมทรัพย์ จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2541 โดยกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นการเก็บออม ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ชุมชนเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่ม การทำงานเป็นทีมของคณะกรรมการ การเก็บออมทุน เพื่อประกอบอาชีพ

     
 

อุดมการณ์ของกลุ่ม
     เพื่อมุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนอยู่ดีกินดี เศรษฐกิจพอเพียง

 

วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
     1) เพื่อเกิดความสามัคคี
     2) การรู้จักการเก็บออมเงิน
     3) การทำงานร่วมกัน

 

การบริหารจัดการกลุ่ม
     การเก็บออมเงินของกลุ่มจัดเก็บทุกเดือน แล้วปล่อยกู้ให้สมาชิก สิ้นปีมีการจัดสรรผลประโยชน์คืนแก่สมาชิก

     จำนวนสมาชิก 309 คน
          - กลุ่มออมทรัพย์ 222 คน

 

กลุ่ม/องค์กรมีการจัดกิจกรรมใดบ้าง ตั้งแต่จัดตั้งกลุ่ม/องค์กร
      มีการจัดสรรผลประโยชน์คืนแก่สมาชิก

 

กิจกรรมใดที่กลุ่มประสบความสำเร็จ/ภาคภูมิใจ
      การจัดสรรเงินสาธารณะประโยชน์มาพัฒนาชุมชน การแบ่งบันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม ความสามัคคีของสมาชิกในกลุ่ม

 

กลุ่มคิดว่ากลุ่มเก่งในเรื่องใด มีความรู้เด่นในเรื่องใด ได้ถ่ายทอดความรู้ที่กลุ่มมีอยู่ให้กับใครบ้างหรือไม่และถ่ายทอดอย่างไร
     1) คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม
     2) กลุ่มมีกฎ ระเบียบ ในการทำงาน
     3) สมาชิกมีความเข้าใจ

 

ที่ผ่านมาเมื่อกลุ่มมีปัญหามีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
     มีการประชุม ปรึกษา หาทางแก้ไข

 

กลุ่มได้มีการเชื่อมโยงพันธมิตรกับกลุ่มองค์กรอื่น ๆ หรือไม่อย่างไร และเชื่อมโยงในเรื่องใด
     มี เช่น กลุ่มออมทรัพย์-กลุ่มกองทุนเงินล้าน ปล่อยกู้ให้กับสมาชิกเป็นทุนในการประกอบอาชีพ เช่น เลี้ยงโค สุกร ทำการเกษตร

 

แผนงานที่กลุ่มจะทำต่อไป
     ขยายที่ทำการกลุ่ม มีข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกทราบอย่างต่อเนื่อง จัดสรรจากเงินสาธารณประโยชน์

 
 
 
 
     
     
     
 
 
หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้
Research and Development Unit for Strength Community and Khowledge Managemen
t
โทรศัพท์ 0-4372-1764 ต่อ 6068 มือถือ 08-1975-4618 e-mail
: chalard.c@msu.ac.th