ชื่อกลุ่ม / องค์กร กลุ่มปุ๋ยชีวภาพและข้าวปลอดสารพิษ
 

ที่ตั้งกลุ่ม / องค์กร บ้านเลขที่ 14 หมู่ 5 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม
จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44120

 
โทรศัพท์ 0 81 - 057836
โทรสาร
E-mail
 
แผนปฏิบัติการกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ บ้านเหล่าราษฎร์พัฒนา ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 
 
นายชารี พรหมศรี
ประธานกลุ่ม
นายจำเนียร ลิลากุด
รองประธานกลุ่ม
นายบุดดี นันทเสนา
ฝ่ายผลิต / วิชาการ
นายวิชิต พรหมศรี
ฝ่ายผลิต/ทดลองวิจัย
นายศราวุธ จิตฤทธิ์
เลขานุการกลุ่ม
   
 

ประธานกลุ่ม / องค์กร
     นายชารี พรมศรี ที่อยู่ 117 หมู่ 5 บ้านเหล่าราษฎร์พัฒนา ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44120

 

ผู้ประสานงานของกลุ่ม / องค์กร
     นายศราวุธ จิตฤทธิ์ อายุ 28 ปี ที่อยู่ 25 หมู่ 5 ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44120 โทรศัพท์ 089-4045149

 

ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม
     เป็นกลุ่มที่เกิดจากการแก้ปัญหาของชุมชนโดยเป็นการลดค่าใช้จ่าย-เพิ่มรายได้ของสมาชิก โดยการทำกิจกรรม คือผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อการ
ผลิตข้าวปลอดสารพิษ เพื่อการบริโภคและการจำหน่าย แกนนำเริ่มจากปี พ.ศ. 2540 จนเริ่มเป็นกลุ่มในปี พ.ศ. 2544

 

อุดมการณ์ของกลุ่ม
     แก้ปัญหาความยากจนของชุมชน

 

วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
     1) เพื่อให้สมาชิกมีปุ๋ยชีวภาพใช้ในการผลิตข้าวปลอดสารพิษ
      2) เพื่อสมาชิกได้บริโภคและจำหน่ายข้าวปลอดสารพิษ
      3) เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของสมาชิก
      4) เพื่อลดค่าใช้จ่าย-เพิ่มรายได้ให้สมาชิก

 

การบริหารจัดการกลุ่ม
     1) มีการจัดการโดยคณะกรรมการกลุ่ม
      2) มีการร่วมคิดร่วมทำ และแก้ปัญหาของสมาชิกร่วมกัน
      3) แบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็นฝ่าย

     จำนวนสมาชิก 67 คน ส่วนใหญ่สมาชิกมากจากชุมชน และสมาชิกภายนอกชุมชนที่สนใจ

 

กลุ่ม/องค์กรมีการจัดกิจกรรมใดบ้าง ตั้งแต่จัดตั้งกลุ่ม/องค์กร
     1) ผลิตปุ๋ยชีวภาพ
      2) ผลิตข้าวปลอดสารพิษ (ข้าวกล้อง)
      3) ผลิตขนมคุกกี้จากข้าวกล้อง

 

กิจกรรมใดที่กลุ่มประสบความสำเร็จ/ภาคภูมิใจ
      ผลิตข้าวกล้องปลอดสารพิษ เป็นสินค้า OTOP

 

กลุ่มคิดว่ากลุ่มเก่งในเรื่องใด มีความรู้เด่นในเรื่องใด ได้ถ่ายทอดความรู้ที่กลุ่มมีอยู่ให้กับใครบ้างหรือไม่และถ่ายทอดอย่างไร
      เรื่องการเกษตรอินทรีย์ ข้าวปลอดสารพิษ แล ะการทำเกษตรอย่างพอเพียง

 

ผลิตภัณฑ์ / สินค้าของกลุ่มมีอะไรบ้าง
      ปุ๋ยชีวภาพ ข้าวปลอดสารพิษ ขนมคุกกี้จากข้าวกล้อง
ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มคืออะไร
      ข้าวกล้องปลอดสารพิษ
ผลิตภัณฑ์อะไรที่กลุ่มต้องการพัฒนาสู่ระดับสากลให้ได้รับมาตรฐานสากล
      ข้าวกล้องปลอดสารพิษ

 

. กลุ่มขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใด ขายอย่างไร และกลุ่มมีวิธีการบริหารจัดการด้านการตลาดให้ ประสบผลสำเร็จอย่างไร
      ขายตามงานนิทรรศการ ฝากขายตามร้าน

 

ปัญหาอุปสรรคของกลุ่ม / องค์กร (เรียงตามลำดับความสำคัญ) และกลุ่มคิดว่าควรแก้ไขปัญหาใด ก่อนหลัง
     1) สถานประกอบการยังไม่เป็นสัดส่วน (ไม่แยกแผนก)
      2) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยังไม่ได้มาตรฐานสากล
      3) การตลาดของกลุ่มยังมีแผนกขายไม่แน่นอน

      (การแก้ไขปัญหา คือ การของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ และสบทบเงินสาธารณะประโยชน์ของชุมชนช่วยแก้ไข)

 

แนวทางแก้ปัญหาของกลุ่ม / องค์กรชุมชนต้องการแก้ไขให้เป็นจริง
      ให้มีการแก้ปัญหาโดยหน่วยงานทุกหน่วยงานช่วยแก้ไขแบบบูรณาการ

 

ที่ผ่านมาเมื่อกลุ่มมีปัญหามีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
      โดยสมาชิกและคณะกรรมการกลุ่มและคนในชุมชนเอง

 

กลุ่มได้มีการเชื่อมโยงพันธมิตรกับกลุ่มองค์กรอื่น ๆ หรือไม่อย่างไร และเชื่อมโยงในเรื่องใด
      เชื่อมโยงกับแม่บ้านโดยให้นำข้าวสารปลอดสารไปแปรรูปเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า เช่น ขนมคุกกี้จากข้าวโพดปลอดสารพิษ

 

แผนงานที่กลุ่มจะทำต่อไป
      ดำเนินการให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้รับมาตรฐานสากลต่อไป และมีสินค้าจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าทั่วไป

 
 
 
     
     
     
     
 
 
หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้
Research and Development Unit for Strength Community and Khowledge Managemen
t
โทรศัพท์ 0-4372-1764 ต่อ 6068 มือถือ 08-1975-4618 e-mail
: chalard.c@msu.ac.th