ชื่อกลุ่ม / องค์กร กลุ่มแปรรูปขนมจีนสมุนไพร
 

ที่ตั้งกลุ่ม / องค์กร บ้านเลขที่ 53 หมู่ 11 บ้านเหล่าราษฎร์พัฒนา ตำบลประชาพัฒนา
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44120

 
โทรศัพท์ 0 81 - 057836
โทรสาร
E-mail
 
แผนปฏิบัติการกลุ่มแปรรูปขนมจีน บ้านเล่าราษฎร์พัฒนา ต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
 
 
นายยุทธ วารียันต์
ประธานกลุ่ม
นางพ่วย พิลากุด
ฝ่ายการตลาด
นางสัมพันธ์ คำเจริญ
ฝ่ายวัตถุดิบ
นางดวงใจ เพชรนาวาส
เลขานุการกลุ่ม
 

ประธานกลุ่ม / องค์กร
     นายยุทธ วารียันต์ ที่อยู่ 53 หมู่ 11 บ้านเหล่าราษฎร์พัฒนา ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44120 โทรศัพท์ 0 81 - 057836

 

ผู้ประสานงานของกลุ่ม / องค์กร
     นางดวงใจ เพชรนาวาส อายุ ปี ที่อยู่ 32 หมู่ 11 บ้านเหล่าราษฎร์พัฒนา ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ 44120 โทรศัพท์ 087-2365019

 

ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม
     เริ่มแรกโดยการชักนำจากโครงการ สคอช. หรือ ไทยออสเตรเลีย โดยการนำของ อาจารย์ฉลาด จันทรสมบัติ และทีมงาน มี คุณตะวัน
สิงห์แก้ว คุณพนัส โพธิ์บัติ นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนอำเภอ และองค์การบริหารส่วนตำบล ประชาพัฒนาและสมาชิก
ในตำบลประชาพัฒนาและยังมีผู้สนใจภายนอกมาสนับสนุนด้วย

 

อุดมการณ์ของกลุ่ม
     ขนมจีนสมุนไพรเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน สามารถรักษาและบำบัดโรคภัยต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ขนมจีนสมุนไพรมีความหลากหลาย
เป็นจุดเด่นของกลุ่ม กลุ่มมีความเข้มแข็งและมีความสามัคคี

 

วัตถุประสงค์ของกลุ่ม
     1) เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมีงานทำและเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
     2) สามารถเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่มอื่น ๆ ได้
     3) เพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แก่สมาชิก
     4) เพื่อให้สมาชิกได้บริโภคขนมจีนสมุนไพรและมีสุขภาพที่ดี

 

การบริหารจัดการกลุ่ม
     การทำงานของกลุ่ม ทางสมาชิกได้ตกลงกันตามข้อเสนอของสมาชิก การแบ่งบันผลประโยชน์ก็ทำตามผลผลิต ถ้าผลิตได้มาก
ก็มีการแบ่งปันมากตามส่วนที่ผลิต ในส่วนต่าง ๆ ก็เป็นไปตามกฎระเบียบทุกประการ มีการทำงานแบ่งหน้าที่ตาม
ความสามารถของสมาชิก
     จำนวนสมาชิก 141 คน เป็นสมาชิกในตำบลประชาพัฒนา เป็นส่วนใหญ่

 

กลุ่ม/องค์กรมีการจัดกิจกรรมใดบ้าง ตั้งแต่จัดตั้งกลุ่ม/องค์กร
     ทางกลุ่มได้รับคัดเลือกจากทางจังหวัดเป็นอาหารเลิศรส และอาหารปลอดสารพิษ ทางจังหวัดคัดเลือกกลุ่มขนมจีนสมุนไพรไปขายที่
OTOP เมืองทองธานี นอกจากนั้นได้ไปออกร้านตามงานและเทศกาลต่าง ๆ

 

กิจกรรมใดที่กลุ่มประสบความสำเร็จ/ภาคภูมิใจ
     กลุ่มประสบผลสำเร็จและภูมิใจ คือ ขนมจีนสมุนไพรที่เลิศรส ได้รับโล่เกียรติคุณ ได้รับจากองคมนตรี วิจิตร กลูวานิจ ที่จังหวัดกรุงเทพฯ

 

กลุ่มคิดว่ากลุ่มเก่งในเรื่องใด มีความรู้เด่นในเรื่องใด ได้ถ่ายทอดความรู้ที่กลุ่มมีอยู่ให้กับใครบ้างหรือไม่และถ่ายทอดอย่างไร
     กลุ่มมีความสามารถทำขนมจีนสมุนไพรได้หลายอย่าง เช่น อัญชัน ขมิ้น เตย ฟักทอง กระชายดำ ใบหม่อน แครอท และ
สามารถถ่ายทอดความรู้กับกลุ่มต่าง ๆ ทั้งนอกและในตำบลได้และประสบความสำเร็จได้หลายกลุ่ม

 

ผลิตภัณฑ์ / สินค้าของกลุ่มมีอะไรบ้าง
     ขนมจีนธรรมดา และขนมจีนสมุนไพร ได้แก่ อัญชัน ขมิ้น เตย ฟักทอง กระชายดำ ใบหม่อน แครอท
ผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มคืออะไร
     ขนมจีนสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์อะไรที่กลุ่มต้องการพัฒนาสู่ระดับสากลให้ได้รับมาตรฐานสากล
     ขนมจีนอบแห้ง

 

. กลุ่มขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใด ขายอย่างไร และกลุ่มมีวิธีการบริหารจัดการด้านการตลาดให้ ประสบผลสำเร็จอย่างไร
     ตลาดภายในตำบลและนอกอำเภอ และในการขายก็ขายตามบ้านนอกตำบล บางครั้งก็ทำน้ำยาไปขายด้วย ขายตามงานบุญ
งานบวช และงานเทศกาลต่าง ๆ

 

ปัญหาอุปสรรคของกลุ่ม / องค์กร (เรียงตามลำดับความสำคัญ) และกลุ่มคิดว่าควรแก้ไขปัญหาใด ก่อนหลัง
     1) ซื้อแป้งจากต่างจังหวัด
     2) ต้องการหมักแป้งเอง
     3) เมื่อหมักแป้งแล้วต้องการเครื่องโม่แป้ง
     4) ปัญหาเกี่ยวกับด้านผลิต เช่น ขาดเตาแกลบ เครื่องมือชำรุดจากการใช้งานนานแล้ว

 

แนวทางแก้ปัญหาของกลุ่ม / องค์กรชุมชนต้องการแก้ไขให้เป็นจริง
     คือ การผลิตแป้งเอง เพื่อ 1) ลดต้นทุนในการผลิต 2) คุณภาพแน่นอน และ 3) เกิด การหมุนเวียนรายได้ในชุมชน

 

ที่ผ่านมาเมื่อกลุ่มมีปัญหามีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
     สาเหตุสำคัญ คือ เตาได้ใช้งานมานานได้ชำรุด อุปกรณ์ก็มีการเสื่อมสภาพ และอยากได้เตาแกลบ

 

กลุ่มได้มีการเชื่อมโยงพันธมิตรกับกลุ่มองค์กรอื่น ๆ หรือไม่อย่างไร และเชื่อมโยงในเรื่องใด
     มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาของกลุ่ม

 

แผนงานที่กลุ่มจะทำต่อไป
     1) เปลี่ยนจากเตาฟืนมาเป็นเตาแกลบ
     2) เปลี่ยนจากแป้งสำเร็จมาเป็นแป้งที่ทำเอง
     3) ต้องการเครื่องจักรและอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องโม่แป้ง เครื่องนวด เครื่องโรยเส้น ตะกร้าใส่ขนมจีน ถังบรรจุน้ำ กะละมัง

 
 
 
     
     
     
     
 
 
หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้
Research and Development Unit for Strength Community and Khowledge Managemen
t
โทรศัพท์ 0-4372-1764 ต่อ 6068 มือถือ 08-1975-4618 e-mail
: chalard.c@msu.ac.th