บันทึกองค์ความรู้เด่น
 
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม  
ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช  
ทศานุภาพของการจัดการความรู้
วิธีดำเนินการจัดการความรู้ในองค์กร ตามแนวทางของ Nonaka &Takeuchi
การจัดการความรู้ 3 ยุค
การจัดการความรู้คืออะไร
บทความ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
แนวทางการจัดการความรู้
 
 
ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด  
การจัดการความรู้ และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
TUNA Model (ไฟล์ประกอบการบรรยาย)
การจัดการความรู้ จาก หลักการ สู่ การปฏิบัติ (ไฟล์ประกอบการบรรยาย)
ภาวะผู้นำ และการเปลี่ยนแปลง
 
 
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  
การจัดการระบบสารสนเทศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ...
การดูแลรักษาความสะอาดของโรงงาน ...
การตรวจสอบความพร้อมของโรงงานและสุขลักษณะของพนักงาน ...
การสร้างความตระหนักให้กับพนักงานเพื่อควบคุมอาหารให้ปลอดภัย ...
การกระจายแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ...
การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ...
การวัดและวิเคราะห์การดำเนินงานขององค์กร และกระบวนการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ...
การกำหนดตัวชี้วัดงาน (Key Performance Indicators) ...
การหาข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการตลาด (Customer and Marketing Knowledge) ...
การวัดและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน ...
การพัฒนาแผนกลยุทธ์ขององค์กร ...
 
อื่นๆ  
ระบบการบริหารงานและประเมินผลทั่วทั้งองค์กร (Balance scorecard)
 
 
บันทึกล่าสุดจาก KMI Thailand  
 
   
บันทึกล่าสุดจาก Blog ผศ.ฉลาด จันทรสมบัติ  
 
   
 
 
 
 
 
 
หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้
Research and Development Unit for Strength Community and Khowledge Managemen
t
โทรศัพท์ 0-4372-1764 ต่อ 6068 มือถือ 08-1975-4618 e-mail
: chalard.c@msu.ac.th