ศูนย์จัดการความรู้ขององค์กรชุมชน
 
วิสัยทัศน์
 

ร่วมใจพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะชุมชนที่เป็นสุข

 
พันธกิจ
 
1. การบริหารจัดการที่ดี
2. แหล่งเรียนรู้
3. การพึ่งพาตนเอง
4. ลดรายจ่าย สร้างรายได้
5. ปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพชุมชน
6. ตัวชี้วัดความสำเร็จองค์กรชุมชน
 
เป้าหมาย
 
1. เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
2. สังคมแห่งการเรียนรู้และมีความสุข
 
บทบาทหน้าที่
 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มองค์กรชุมชนในหมู่บ้านได้มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และศึกษาความรู้ให้เป็นระบบ

2. กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการทำงานของกลุ่มองค์กรชุมชนให้เป็นไปตามแผนงาน กิจกรรมที่วางไว้

3. เป็นสถานที่พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายและบุคคลที่สนใจ
 
 
 
 
... เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์นี้ได้สมบูรณ์ ต้องติดตั้งโปรแกรม Flash Player  และโปรแกรม Acrobat Reader  โดยสามารถดาวน์โหลดเพื่อทำการติดตั้งได้จากเว็บไซต์ของเรา ...
 
ข่าวเด่น/ข่าวกิจกรรม

           ศาสตราจารย์ นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต อธิการบดี มมส  เป็นประธานกล่าวเปิดงานการนำเสนอผลการดำเนินงาน “โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ขององค์กรชุมชน” (ตามโครงการหลัก : สานพลังภาคีแบบมีส่วนร่วมสู่หมู่บ้านสุขภาวะชุมชน 2549 - 2551) ผู้ทำวิจัยนำโดย ผศ.ฉลาด จันทรสมบัติ รายละเอียด

      ผศ.ฉลาด จันทรสมบัติ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำคณะกลุ่มองค์กรชุมชนบ้านหนองเหล่า-เหล่าราษฎร์ และบ้านน้ำเกลี้ยง จำนวน 34 คน ร่วมศึกษาดูงานและเสวนาเรื่อง “ ไก่ไข่ในมิติการจัดการความรู้ระดับชุมชน ”     รายละเอียด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ถึงบ้านเหล่าราษฏร์พัฒนา และบ้านน้ำเกลี้ยงเวียงชัย วันที่ 9 เมษายน 2550 ทางศูนย์จัดการความรู้ฯ จะมีการจัดอบรบทำเว็บไซต์ส่วนตัวและการเขียน Blog เพื่อใช้ในการบันทึกองค์ความรู้ใหม่และข้อมูลต่างๆ ขอให้ทุกท่านอ่านรายเอียด
รายละเอียดคลิก
ศูนย์จัดการความรู้ขององค์กรชุมชน
ฐานความรู้ขององค์กรชุมชนเป้าหมาย
 บ้านน้ำเกลี้ยงเวียงชัย
กลุ่มนวดแผนไทยและสมุนไพร
      เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยได้รับการสนับสนุนจาก ส.ป.ภ. ได้รับการแนะนำจาก ส.ป.ภ.

อ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่..
กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ
      เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับการแนะนำจาก ส.ป.ภ. มูลนิธิหมู่บ้าน
อ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่..
กลุ่มสหกรณ์การเกษตร
      สหกรณ์การเกษตรประชาคมน้ำเกลี้ยงเวียงชัย เดิมชื่อ กลุ่มประชาคมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อน ก่อตั้งขึ้น ในปี พ.ศ. 2542
อ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่..
กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยง
     
อ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่..
 

 บ้านเหล่าราษฎร์พัฒนา

กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม
     บ้านเหล่าราษฎร์พัฒนา ตำบล ประชาพัฒนาอำเภอ วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

อ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่..
กลุ่มออมทรัพย์
      จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2541 โดยกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นการเก็บออม ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่..
กลุ่มปุ๋ย/ข้าวปลอดสารพิษ
      เป็นกลุ่มที่เกิดจากการแก้ปัญหา ของชุมชนโดยเป็นการลดค่าใช้จ่าย-เพิ่มรายได้ของสมาชิก

อ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่..
กลุ่มแปรรูปขนมจีนสมุนไพร
      เริ่มแรกโดยการชักนำจากโครงการ สคอช. หรือ ไทยออสเตรเลีย โดยการนำของ อาจารย์ฉลาด จันทรสมบัติ และทีมงาน
อ่านรายละเอียด คลิ๊กที่นี่..
รูปภาพกิจกรรม
 
 
Blog การจัดการความรู้ขององค์กรชุมชน
 
 
หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้
Research and Development Unit for Strength Community and Khowledge Managemen
t
โทรศัพท์ 0-4372-1764 ต่อ 6068 มือถือ 08-1975-4618 e-mail
: chalard.c@msu.ac.th