รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

การศึกษา การศึกษาบัณฑิต (การมัธยมศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
การศึกษามหาบัณฑิต (การวัดผลการศึกษา) วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ตำแหน่ง ประธานหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
สถานที่ทำงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยลัยมหาสารคาม
   
 
ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

การศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ วชิระพยาบาล
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (มนุษย์พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยมิชิแกน
วิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการความรู้เพื่อสังคม
สถานที่ทำงาน สถาบันการจัดการความรู้เพื่อสังคม
   
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชิวพิมาย กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

การศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต (โสทัศนศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สถานที่ทำงาน ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้
Research and Development Unit for Strength Community and Khowledge Managemen
t
โทรศัพท์ 0-4372-1764 ต่อ 6068 มือถือ 08-1975-4618 e-mail
: chalard.c@msu.ac.th