วิสัยทัศน์
 

ร่วมใจพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชน ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะชุมชนที่เป็นสุข

 
พันธกิจ
 
1. การบริหารจัดการที่ดี
2. แหล่งเรียนรู้
3. การพึ่งพาตนเอง
4. ลดรายจ่าย สร้างรายได้
5. ปรับเปลี่ยนระบบสุขภาพชุมชน
6. ตัวชี้วัดความสำเร็จองค์กรชุมชน
 
เป้าหมาย
 
1. เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ
2. สังคมแห่งการเรียนรู้และมีความสุข
 
บทบาทหน้าที่
 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มองค์กรชุมชนในหมู่บ้านได้มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และศึกษาความรู้ให้เป็นระบบ

2. กำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลการทำงานของกลุ่มองค์กรชุมชนให้เป็นไปตามแผนงาน กิจกรรมที่วางไว้

3. เป็นสถานที่พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายและบุคคลที่สนใจ
 
 
 
 
โครสร้างการจัดการความรู้ขององค์กรชุมชน
 
   
 
 
 
 
 
 
หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้
Research and Development Unit for Strength Community and Khowledge Managemen
t
โทรศัพท์ 0-4372-1764 ต่อ 6068 มือถือ 08-1975-4618 e-mail
: chalard.c@msu.ac.th