ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์จัดการความรู้องค์กรชุมชน
 
ประมวลภาพกิจกรรม 1
 
ประมวลภาพกิจกรรม 1

 

 
ประมวลภาพกิจกรรม 2
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม "สานพลังภาคีแบบมีส่วนร่วมสู่หมู่บ้านสุขภาวะชุมชน"
 
การนำเสนอผลการดำเนินงาน “โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ขององค์กรชุมชน” (ตามโครงการหลัก: สานพลังภาคีแบบมีส่วนร่วมสู่หมู่บ้านสุขภาวะชุมชน 2549 - 2551) ผู้ทำวิจัยนำโดย ผศ.ฉลาด จันทรสมบัติและกลุ่มผู้ร่วมวิจัยจากหมู่บ้านน้ำเกลี้ยงเวียงชัย บ้านเหล่าราษฎร์พัฒนา  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี ดร.ประวิต เอราวรรณ์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด ให้เกียรติร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550 ณ ห้องเรียน ศษ. 301 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (กิจกรรมภาคเช้า) (กิจกรรมภาคบ่าย)
 
 
 
 
หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้
Research and Development Unit for Strength Community and Khowledge Managemen
t
โทรศัพท์ 0-4372-1764 ต่อ 6068 มือถือ 08-1975-4618 e-mail
: chalard.c@msu.ac.th