การจัดการความรู้ขององค์กรชุมชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เน้นองค์กรชุมชนแห่งการเรียนรู้ การพึ่งพาตนเองมีกลไกหนุนเสริมและเข้าถึงการใช้ทรัพยากร
ในระดับท้องถิ่น มีการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและยกระดับองค์ความรู้ สร้างความเชื่อมั่นในการ
พึ่งพาตนเอง จะนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงพัฒนางานด้านองค์กรชุมชนและกลไกการเรียนรู้
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนด้วยตัวของชุมชนเอง และการจัดการความรู้ขององค์กรชุมชน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

 
          เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ขององค์กรชุมชนที่มีลักษณะประเภทของกิจกรรม
มีขนาดของกลุ่มองค์กรชุมชนและมีกิจกรรมการเรียนรู้ ที่นำไปสู่การดำเนินการจัดการความรู้
ขององค์กรชุมชน ในด้านการสร้างความรู้ ด้านการจำแนกความรู้ ด้านการจัดเก็บความรู้
ด้านการนำความรู้ไปใช้ ด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และด้านการประเมินและปรับปรุงความรู้
 
          1. บ้านน้ำเกลี้ยง ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม องค์กรชุมชนได้แก่
กลุ่มสหกรณ์การเกษตรประชาคมบ้านน้ำเกลี้ยงเวียงชัย กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
กลุ่มแปรรูปขนมจีน กลุ่มปุ๋ยชีวภาพและข้าวปลอดสารพิษ กลุ่มสมุนไพรและนวดแผนไทย
และกลุ่มผลิตน้ำยาล้างจานและสบู่เหลว

          2. บ้านเหล่าราษฎรพัฒนา ตำบลประชาพัฒนา อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
องค์กรชุมชน ได้แก่ กลุ่มปุ๋ยชีวภาพและข้าวปลอดสารพิษ กลุ่มแปรรูปขนมจีนสมุนไพร
กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม กลุ่มสมุนไพรและนวดแผนโบราณ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ และกองทุนหมู่บ้าน
 
          การดำเนินการจัดการความรู้และกระบวนการจัดการความรู้ขององค์กรชุมชนมีกิจกรรม
สำคัญในการดำเนินการจัดการความรู้ ดังนี้ 1) ทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชน (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ)
2) สร้างทีมและแกนนำ 3) ศึกษาบริบท วิธีการจัดการความรู้และแผนแม่บทชุมชน 4) สร้างวิสัยทัศน์
การจัดการความรู้ และจำแนกประเภทของความรู้ที่ต้องการ 5) สร้างความเข้าใจกิจกรรมพัฒนา
การจัดการความรู้ 6) จัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาการจัดการความรู้ 7) พัฒนาความรู้พื้นฐาน ด้าน
คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จะจัดเก็บข้อมูล 8 ) สร้างตัวชี้วัดความสำเร็จ 9) ส่งเสริมการแสวงหาความรู้
และศึกษาดูงานการจัดการความรู้ที่ดีเด่น 10) ทำการสรุป ทบทวนแผนกิจกรรมพัฒนา
การจัดการความรู้ 11) ดำเนินการนำร่องใช้กิจกรรมในกระบวนการจัดการความรู้ของ
องค์กรชุมชน กับควบคู่กับกิจกรรมพัฒนางานของกลุ่ม ได้แก่ การสร้างความรู้ การจำแนกความรู้
การจัดเก็บความรู้ การนำความรู้ไปใช้ การแบ่งบันแลกเปลี่ยนความรู้ และการประเมิน/ปรับปรุงความรู้
12) การสรุปบทเรียนสะท้อนผล ได้แก่ ระดับกลุ่ม ระดับหมู่บ้าน และระดับข้ามหมู่บ้าน และ
13) ดำเนินการยกระดับความรู้และจัดการความรู้ในประเด็นอื่นจนเกิดองค์ความรู้ชัดแจ้ง
 
 

  เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ประชาชนและภาคแห่งพันธมิตร
ทั้งภายในและภายนอกในเรื่องความเข้มแข็งชุมชน และการจัดการความรู้ของคณะศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  คลังข้อมูลและฐานความรู้ที่ผ่านการปฏิบัติ มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพที่เปลี่ยนไป

 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหาร
รศ.ดร. บุญชม ศรีสะอาด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและพัฒนาการศึกษา
รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยปฏิบัติการ
ผศ.ดร.พิศมัย ศรีอำไพ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเรียนรู้และจัดการความรู้

 
คณะทำงาน

ผศ. ฉลาด จันทรสมับติ หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนา
อาจารย์พิสิฏฐ์ บุญไชย ทีมงาน
อาจารย์จิรายุ แสนวงษ์ ทีมงาน
อาจารย์ศักดิ์เจริญ ภวภูตานน์ ทีมงาน
นายทองสง่า ผ่องแผ้ว นักวิจัยอาสาสมัคร พนักงาน ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา
นางสาวฉัตรแก้ว คณะวาปี นักวิจัยอาสาสมัคร
นายกำธร สารวรรณ นักวิจัยอาสาสมัคร พนักงาน สำนักคอมพิวเตอร์
นายสราวุฒิ จันทรสมบัติ นักวิจัยอาสาสมัคร
นายธีรวัฒน์ เยี่ยมแสง นิสิตปริญญาเอกสาขาการบริหารและพัฒนา
นายธีระ ภูดี นิสิตปริญญาเอกสาขาการบริหารและพัฒนา
นายชัยสิทธิ์ ดำรงวงค์เจริญ นิสิตปริญญาโท
นายศิริรัตน์ แข็งขัน นิสิตปริญญาโท
นางสาวบุญโฮม เอกศิริ นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิต
นายสำเร็จ ภูมาศ นิสิตประกาศนียบัตรบัณฑิต
นางรุ่งทิพย์ สิงพร
นางสุพรรษา ทิพยสิงห์

 
 
หน่วยวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและการจัดการความรู้
Research and Development Unit for Strength Community and Khowledge Management
โทรศัพท์ 0-4372-1764 ต่อ 6068 มือถือ 08-1975-4618 e-mail : chalard.c@msu.ac.th